W dniu 29 września odbyło się, ciągle niestety w trybie zdalnym, spotkanie Komitetu Narodowego URSI. Na spotkaniu przedstawiono ustalenia dokonane na zgromadzeniu generalnym URSI w Rzymie, w tym informację o wynikach wyborów oraz podjętych decyzji.

Dla naszego środowiska najważniejszym było przydzielenie Polsce organizacji GASS w 2026 roku.  Ofertę organizacji tego wydarzenia w Krakowie złożył Komitet Narodowy. Jest to istotne wyzwanie dla naszego środowiska wymagające zaangażowania zarówno merytorycznego jak organizacyjnego.

Przeanalizowano również wnioski wynikające z organizacji tego typu przedsięwzięć w warunkach zagrożenia epidemiologicznego.

Poddano ocenie aktywność naszego środowiska naukowego na Sympozjum Naukowym stanowiącym część GASS. Zauważając  pozytywny trend w poprawie aktywności uczestnictwa w GASS autorów z naszego kraju, sformułowano jednocześnie zachętę do jego dalszego wspierania.

Przyjęto ustalenia, iż wszystkie Komisje merytoryczne będą dążyły do włączenia sesji specjalnych URSI, do konferencji organizowanych w ramach swoich specjalności.  Oznacza to również zawieszenie dalszej organizacji Baltic URSI Sympozjum jako oddzielnego wydarzenia ze względu na trudność w koordynacji wydarzeń jakim patronuje URSI w skali globalnej oraz krajowej.  Spotkanie zakończyły sprawy organizacyjne oraz postawienie zadań dla członków Komitetu Narodowego.