prof. dr hab. Wojciech SKIERUCHA jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki, Elektroniki i Automatyki AGH w Krakowie, gdzie w roku 1980 uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika-automatyka.

Od roku 1985 pracuje w Instytucie Agrofizyki PAN (IA PAN) w Lublinie. W latach 1996 oraz 2006 uzyskał w IA PAN stopnie naukowe odpowiednio doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia. Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 lutego 2014 r. nadany mu został tytuł profesora nauk rolniczych. Od roku 2014 zatrudniony jest na stanowisku profesora zwyczajnego w IA PAN w Lublinie, gdzie sprawuje obowiązki kierownika zadania statutowego pt. „Zastosowanie spektroskopii dialektycznej do badania właściwości biomateriałów” oraz opiekuna Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej.
Specjalista w obszarze metrologii agrofizycznej, szczególnie w zakresie monitoringu dielektrycznych właściwości gleby, materiałów pochodzenia rolniczego i żywności w celu wyznaczania ich wskaźników jakościowych. Działalność naukowa koncentruje się na interdyscyplinarnych badaniach podstawowych związanych z wysokoczęstotliwościowymi technikami pomiaru właściwości dielektrycznych gleby i biomateriałów pochodzenia rolniczego. Efektem tych prac był rozwój szerokopasmowych (20 kHz – 20 GHz) technik pomiarowych: impulsowej TDR (time-domain reflectometry) i częstotliwościowej FDR (frequency domain reflectometry), szczególnie w zastosowaniu do pomiaru wilgotności materiałów porowatych.
Uczestniczył i uczestniczy jako kierownik i wykonawca w realizacji wielu międzynarodowych i krajowych projektów badawczych, między innymi:

  • projekt Interreg: „Utworzenie transgranicznej sieci monitoringu ekosystemu glebowego na terenie Międzynarodowego Biorezerwatu Zachodnie Polesie”, 2008-2009 (wykonawca),
  • projekt NCBR program PBS1, 2012-2015, „Sensory dielektryczne do badania wilgotności gleby oraz jakości materiałów i produktów rolniczych” (kierownik),
  • projekt NCBR program PBS1, 2012-2015, „Unowocześnienie reflektometrycznego miernika do selektywnego pomiaru wilgotności materiałów porowatych” (wykonawca),
  • projekt NCBR program STAIR, 2016-2019, „Sonda profilowa TDT do pomiaru wilgotności, temperatury i elektrycznej konduktywności gleby” (kierownik),
  • projekt NCBR program Biostrateg, 2017-2020, „Mobilny system iniekcyjnego, precyzyjnego nawadniania i nawożenia, zaspokajający indywidualne potrzeby rośliny” (wykonawca)
  • projekt NAWA „Standaryzacja elektromagnetycznych pomiarów wilgotności gleby”, 2018-2020, w programie Akademickiego Partnerstwa Międzynarodowego (kierownik).

Bierze aktywny udział w organizacji krajowych oraz międzynarodowych konferencji i warsztatów naukowych poświęconych zastosowaniu elektromagnetycznych technik pomiaru właściwości fizycznych i chemicznych materiałów wielofazowych, czego uwieńczeniem było zorganizowanie 12th International Conference on Electromagnetic Wave Interaction with Water and Moist Substances – ISEMA 2018, Lublin, 4 – 7 czerwca, 2018 r.