Tytuł zawodowy magistra inżyniera elektronika o specjalności aparatura elektroniczna uzyskał w 1978 roku na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej na podstawie pracy pt „Modelowanie tranzystora bipolarnego do analizy zniekształceń nieliniowych”.
Stopień naukowy doktora nauk technicznych o specjalności układy elektroniczne uzyskał w 1987 roku uchwałą Rady Wydziału Elektroniki Politechniki Gdańskiej na podstawie pracy pt. „Wielkosygnałowa analiza oddziaływań elektrotermicznych w układach elektronicznych”.
Stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie elektronika uzyskał w roku 1997 decyzją Rady Naukowej Instytutu Technologii Elektronowej w Warszawie przedstawiając rozprawę pt. „Modelowanie, symulacja i pomiary przebiegów elektrotermicznych w elementach półprzewodnikowych i układach elektronicznych”.

W 2008 roku na mocy postanowienia Prezydenta RP uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.
Po ukończeniu studiów podjął pracę w Instytucie Radiokomunikacji Morskiej Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni na stanowisku asystenta. Następnie pracował na stanowisku starszego asystenta (1978-1986), adiunkta (1987-1997), profesora nadzwyczajnego (1997-2008) i od 2008 – profesora zwyczajnego. Od 1997 do 2005 roku pełnił funkcję Kierownika Katedry Radioelektroniki Morskiej, a od 2005 jest Kierownikiem Katedry Elektroniki Morskiej AM w Gdyni. Został wybrany do senatu AM na kadencje 2002-2005 oraz 2008-2012.
Od 1997 roku jest członkiem Sekcji Mikroelektroniki Komitetu EiT PAN, a od 2005 roku członkiem SPWiR oraz IEEE (od 2006 Senior Member IEEE). Jest członkiem komitetów naukowych: 2 czasopism krajowych, 3 cyklicznych konferencji międzynarodowych i 2 cyklicznych konferencji krajowych.
Jego zainteresowania naukowe dotyczą modelowania, analizy i pomiarów elementów półprzewodnikowych i układów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk termicznych.
Jest autorem lub współautorem ponad 350 publikacji naukowych zamieszczonych w czasopismach zagranicznych i krajowych, jak również w materiałach międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, 2 monografii, 6 podrączników i skryptów oraz 7 patentów. Kierował pięcioma grantami KBN.
Jest współtwórcą wynalazków wyróżnionych złotym medalem na 53 Światowej Wystawie Innowacji, Badań Naukowych i Nowoczesnej Techniki „Brussels Eureka” (2004) oraz brązowym medalem na VI Międzynarodowych Targach Wynalazków „INNOWACJE” (2005).
Od kilkunastu lat kieruje Zespołem Modelowania i Analizy Układów Elektronicznych.
Był promotorem w trzech zakończonych przewodach doktorskich.
Był recenzentem pięciu prac doktorskich, 2 monografii naukowych oraz kilkudziesięciu artykułów naukowych.
W uznaniu oryginalnych osiągnięć naukowych został wyróżniony 20-krotnie Nagrodą Rektora Akademii Morskiej w Gdyni (Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni), dwukrotnie otrzymał Nagrodę Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej, został także odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Odznaką Zasłużony Pracownik Morza.