Dr hab. inż. Wojciech Jarmołowski uzyskał stopień naukowy doktora z wyróżnieniem na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2006 roku za pracę związana z modelowaniem geoidy na morzu. W roku 2018 roku otrzymał tytuł doktora habilitowanego na tej samej uczelni za prace związane z zastosowaniem metody największej wiarygodności w modelowaniu geostatystycznym.

Jest autorem lub współautorem ponad 30 prac w znanych międzynarodowych czasopismach naukowych i kilkudziesięciu referatów na znanych konferencjach międzynarodowych. Kierował 2 projektami badawczymi finansowanymi przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), oraz jako wykonawca uczestniczył w kilku projektach naukowych krajowych i zagranicznych. Uczestniczył w międzynarodowych szkoleniach i stażach zagranicznych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół zastosowania geostatystyki, analizy harmonicznej i analizy spektralnej do obserwacji satelitarnych pola siły ciężkości, jonosfery, topografii lądu i morza i innych powiązanych obserwacji Ziemi, ale czasem także innych ciał niebieskich, np. Marsa. Jego ostatnie prace koncentrują się na zastosowaniu analizy spektralnej w opracowaniu satelitarnych i naziemnych obserwacji jonosfery w kontekście sejsmicznych zaburzeń jonosferycznych.