Dr hab. inż. Marek Suchański, prof. WIŁ, urodził się 24.08.1947 roku w Żninie. W 1970 r. ukończył studia na Wydziale Elektroradiotechnicznym (dzisiaj Elektroniki) w Wojskowej Akademii Technicznej, uzyskując tytuł magistra inżyniera telekomunikacji.

W latach 1978 i 2013 uzyskał stopnie naukowe doktora i doktora habilitowanego.
W 1970 roku, po ukończeniu studiów, został zatrudniony w Wojskowym Instytucie Łączności gdzie prowadził prace badawcze z obszaru radiokomunikacji, w szczególności z zakresu propagacji fal elektromagnetycznych, w tym w jonosferze. W tym czasie uczestniczył w realizacji i kierował wieloma programami naukowymi zakończonymi w większości wdrożeniem do produkcji i eksploatacji, jak np. Automatyczna Aparatownia Kontroli Częstotliwości, jonosonda KOS itp.W latach 1991 – 2009 kierował Wojskowym Instytutem Łączności koordynując realizację wielu dużych programów badawczych z zakresu telekomunikacji, których efektem było m.in. wdrożenie do eksploatacji polowego cyfrowego systemu łączności, grupowych urządzeń utajniających czy komputerów o obniżonym poziomie emisji (tzw. Tempestów)..Obecnie zajmując stanowisko profesora WIŁ kontynuuje działalność naukową w zakresie radiokomunikacji, w szczególności w zakresie dynamicznego zarządzania widmem dla radia kognitywnego.
Dr hab. inż. Marek Suchański jest członkiem Polskiego Komitetu Narodowego URSI , Sekcji Kompatybilności Elektromagnetycznej KEiT PAN, Sekcji Telekomunikacji KEiT PAN. W latach 2014 – 2015 był przedstawicielem Polski w grupie zadaniowej NATO IST-104/RTG-050 „Cognitive Radio in NATO”, a obecnie jest przedstawicielem w grupie zadaniowej NATO IST–146/RTG-069 „Electromagnetic Environmental Situational Awareness”. W 1998 r. podjął się organizacji konferencji naukowej o tematyce dotyczącej militarnych systemów łączności i informatyki, która obecnie pod nazwą International Conference on Military Communications and Information Systems (IC MCIS ) ma status wydarzenia międzynarodowego, organizowanego przez różne państwa europejskie. Jest autorem monografii i około 80 artykułów publikowanych w czasopismach i na konferencjach krajowych i zagranicznych.