Dr hab. inż. Leszek Nowosielski, prof. WAT urodził się 13 marca 1966 r. w Międzyrzecu Podlaskim. Tytuł magistra inżyniera oraz stopnie doktora i doktora habilitowanego uzyskał w latach: 1990, 1998 i 2019 na Wydziale Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej (WAT).

Leszek Nowosielski od 1990 r. pracuje w Wojskowej Akademii Technicznej. Od 2019 r., po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego, pracuje na stanowisku profesora nadzwyczajnego Wojskowej Akademii Technicznej. W 2005 r. został powołany na stanowisko zastępcy kierownika ds. technicznych, a w 2007 r. objął stanowisko kierownika Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej, którą to funkcję pełni do dziś.

Leszek Nowosielski jest członkiem Komitetu Technicznego KT 104 ds. Kompatybilności Elektromagnetycznej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Od 2012 r. do chwili obecnej jest zaangażowany w prace Polskiego Centrum Akredytacji, gdzie pełni funkcję audytora technicznego oceniającego pracę laboratoriów badawczych i wzorcujących oraz eksperta technicznego oceniającego pracę jednostek certyfikujących wyroby oraz jednostek notyfikowanych w obszarze dyrektywy kompatybilności elektromagnetycznej. W 2023 r. został powołany na członka Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Międzynarodową Unią Nauk o Radiu (URSI) w kadencji 2023-2026, w którym pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji E.

Działalność naukowo-badawczą Leszka Nowosielskiego można podzielić na dwa okresy. W pierwszym okresie trwającym od 1991 r. do 2004 r. zajmował się w zakładzie Radiokomunikacji i Walki Radioelektronicznej Instytutu Systemów Łączności Wydziału Elektroniki WAT dydaktyką oraz pracami badawczo rozwojowymi z zakresu: rozpoznawania systemów radiokomunikacyjnych, pomiaru tłumienności kanałów radiowych w celu wyznaczania stref bezpieczeństwa dla sprzętu teleinformatycznego oraz zagadnieniami związanymi z poprawą wierności transmisji danych w kanałach łączności radiowej. Od 2005 r. swoją aktywność naukowo-badawczą dr. hab. inż. Leszek Nowosielski ukierunkował dodatkowo na badania w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony informacji przed ulotem elektromagnetycznym.