Biogram dr. hab. inż. Sławomira AMBROZIAKA, prof. PG

 

Sławomir J. Ambroziak urodził się w 1982 r. Uzyskał tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie systemów i usług radiokomunikacyjnych w roku 2008, w 2013 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie telekomunikacja, w specjalności radiokomunikacja, natomiast w 2020 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego.

Od 2008 r. jest pracownikiem Katedry Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych (WETI, PG). Obecnie pracuje na stanowisku profesora w Katedrze Systemów i Sieci Radiokomunikacyjnych Politechniki Gdańskiej. Jest autorem bądź współautorem licznych publikacji naukowych, m.in. rozdziałów w monografiach, artykułów, raportów badawczych, a także referatów prezentowanych podczas międzynarodowych i krajowych konferencji. Był i jest uczestnikiem kilku projektów badawczych, dotyczących specjalnych zastosowań technik radiowych, a także dwóch projektów COST (IC1004 i CA15104). Główne kierunki jego badań dotyczą propagacji fal radiowych, a w szczególności modelowania kanałów radiowych w sieciach WBAN (Wireless Body Area Networks). Jest laureatem nagrody URSI dla młodych naukowców (Young Scientists Awards of URSI) w latach 2011 i 2016, nagrody za najlepszy referat podczas konferencji The Eighth International Conference on Wireless and Mobile Communications w 2012 r., a także licznych nagród krajowych. Jest członkiem Senior Member IEEE oraz Gdańskiego Towarzystwa Naukowego w funkcji sekretarza Wydziału IV Nauk Technicznych. Jest także członkiem zarządu grupy roboczej WG-9 działającej w ramach EurAAP (Working Group on Propagation of the European Association on Antennas and Propagation), członkiem komitetu sterującego projektu COST CA15104 i przewodniczącym grupy roboczej SEWG-IoT: Internet-of-Things for Health działającej w ramach tego projektu, a także wiceprzewodniczącym Komisji F Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych.

Strona internetowa: http://pg.edu.pl/slawomir.ambroziak

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha