Biogram dr. hab. inż. Pawła WIELGOSZA

 

Dr hab. inż. Paweł Wielgosz w 2002 roku uzyskał stopień naukowy doktora, zaś w 2011 roku doktora habilitowanego. Jego zainteresowania badawcze obejmują precyzyjne pozycjonowanie z wykorzystaniem technik Global Navigation Satellite Systems (GNSS) oraz zastosowanie technik satelitarnych do monitorowania stanu ziemskiej jonosfery i troposfery.

Jest autorem lub współautorem ponad 60 oryginalnych prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach o szerokiej cyrkulacji międzynarodowej (w tym 40 w czasopismach indeksowanych przez JCR), 250 referatów naukowych oraz 3 patentów. Według bazy WoS jego prace były cytowane 550 razy. Kierował 7 projektami badawczymi, w tym międzynarodowymi finansowanymi przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Ponadto jako wykonawca uczestniczył w kilkunastu projektach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest ekspertem w konkursach H2020, NCN, NAWA oraz NCBiR.
Dr hab. inż. Paweł Wielgosz od 2017 r. pełni funkcję Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa (WGIPB) Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (UWM). W latach 2012-2017 pełnił funkcję Prodziekana ds. Nauki. Od 2015 do 2017 roku pełnił funkcję Dyrektora Instytutu Geodezji WGIPB. Jest również członkiem Senatu UWM oraz członkiem komisji senackich: ds. kadr oraz ds. rozwoju. Ponadto jest członkiem rad naukowych Instytutu Geodezji i Kartografii (od 2017 r.) oraz Centrum Badań Kosmicznych PAN (od 2019 r.).
Dr hab. inż. Paweł Wielgosz jest aktywnym członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji naukowych (International Association of Geodesy – IAG, European Geosciences Union – EGU, International GNSS Service – IGS). W Międzynarodowej Asocjacji Geodezji (IAG) pełni funkcję Przewodniczącego Podkomisji 4.4: „Multi-constellation GNSS”, a od 2007 jest członkiem Zarządu Komisji 4: „Positioning and Applications”. Od 2015 roku jest także członkiem Global Geodetic Observing System (GGOS) Science Panel. Jest zastępcą redaktora naczelnego czasopisma Journal of Geodesy (IF= 4.207) oraz członkiem rad wydawniczych GPS Solutions (IF= 4.032), Reports on Geodesy and Geoinformatics, Journal of Geodetic Science, Artifcial Satellites i Geodesy and Cartography. W 2016 roku został wybrany na wiceprzewodniczącego Komitetu Geodezji PAN, a w 2019 roku został powołany na członka Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Unii Nauk Radiowych (URSI) przy PAN.

© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha