W dniach 20-26 sierpnia 2017 roku w Montrealu odbyło się Zgromadzenie Generalne URSI. Jest ono tradycyjnie organizowane w cyklu 3 letnim i jest połączone z kongresem naukowym pod wspólną nazwą General Assembly and Scientific Symposium (GASS).

Polski Komitet Narodowy jako oficjalny przedstawiciel Polskiej Akademii Nauk był reprezentowany przez: prof. dr hab. inż. Józefa MODELSKIEGO – przewodniczącego Komitetu, oraz dr inż. Andrzeja WITCZAKA – sekretarza Komitetu.

  • Spotkania robocze Komisji Naukowych,
  • Spotkanie Komitetów Narodowych z krajów członkowskich URSI z obszaru Europy.
  • Działalność promująca kandydaturę Warszawy jako miejsca organizacji kolejnego Zgromadzenia Generalnego w 2020 roku.

W ramach Zgromadzenia Generalnego odbyły się posiedzenia robocze Rady URSI, w których uczestniczyli przedstawiciele Komitetów Narodowych, przewodniczący 10 Komisji Naukowych oraz władze URSI.
Rada odbyła cztery robocze spotkania. W ich trakcie dokonano statutowych zmian organizacyjnych. Prezydentem URSI na kadencję 2017-2020 został prof. Makoto Ando – z Japonii, a sekretarzem generalnym prof. Peter Van Daele z Belgii, który zastąpił na tym stanowisku po 25 latach prof. Paula. Lagasse – wyróżnionego tytułem Honorowego Prezydenta. Aktualne składy poszczególnych gremiów kierowniczych są dostępna na stronie www.ursi.org.
Rada podjęła, po szerokiej debacie, szereg decyzji formalnych dotyczących rozliczeń finansowych, składek członkowskich, przyjęcia planu budżetu na kolejne lata czy też powołania stałych komitetów oraz grup roboczych. W obszarze tym Polskę reprezentują: prof. Andrzej Krankowski, prof. Hanna Rothkaehl, dr. Struziak oraz dr Ambroziak.
W czasie posiedzeń Rady omówiono szereg spraw organizacyjnych związanych z sympozjami obszaru Atlantyku w 2018 r. oraz Pacyfiku w 2019 r., wydawnictwami stałymi Biuletyn URSI, oraz okazjonalnymi, itp.
Jednym z tematów dyskusji na forum Rady również była inicjatywa poprzednich władz o ustanowieniu członkostwa indywidualnego w URSI. Akcja zbierania aplikacji już się rozpoczęła w 2017 roku. Członkowie indywidualni nie ponoszą kosztów składek – co wynika z ograniczeń statutowych i mają również ograniczone profity. Niemiej władze URSI traktują to jako jedną z form aktywizacji środowiska naukowego i wsparcia Komitetów Narodowych, które w większości krajów nie posiadają bazy na której mogą oprzeć swoją działalność.
Polska wystąpiła z inicjatywą organizacji w maju 2018 roku międzynarodowego sympozjum URSI krajów bałtyckich. Komitet narodowy otrzymał wsparcie tej inicjatywy od komitetów Niemiec, Szwecji, Rosji i Danii.
Komitet Narodowy przedstawił Radzie URSI propozycję organizacji w 2020 roku Zgromadzenia Generalnego i Sympozjum (GASS) w Warszawie. W tym celu został przygotowany obszerny materiał projektu zawierający wszelkie niezbędne dane organizacyjno-finansowe. Do projektu otrzymaliśmy wsparcie szeregu instytucji w tym uczelni oraz władz samorządowych Warszawy. W celu propagowania inicjatywy została zorganizowana również intensywna kampania reklamowa prowadzona w trakcie GASS. Konkurentami Warszawy były Rzym, Sapporo oraz Singapur. W wyniku kilkustopniowego głosowania wygrała oferta Rzymu z opcją organizacji kolejnego posiedzenia w 2023 roku w Sapporo.

Posiedzenia Komisji Naukowych.

Polscy przedstawiciele kierowali lub silnie wspierali działania komisji G, H oraz F zarówno na etapie przygotowania GASS jak i jego przebiegu. Referaty naukowe wygłoszono również w ramach sesji organizowanych przez Komisję A.
Zgodnie z zasadami statutu, pracę jako przewodnicząca Komisji G, w związku z upływem kadencji zakończyła prof. Iwona Stanisławska.
W wyborach na wice przewodniczącego Komisji F – przedstawiciel młodego pokolenia polskich naukowców – dr Sławomir Ambroziak w gronie 4 kandydatów (Francja, Japonia , Stany Zjednoczone) uzyskał 2 lokatę.

Posiedzenie europejskich Komitetów Narodowych

W ramach GASS z inicjatywy Komitetu Narodowego Francji odbyło się spotkanie komitetów narodowych krajów europejskich. Uczestniczyło w nim 16 z 23 Komitetów Europejskich. Było to kolejne spotkanie po GASS 2014, które zmierzało do wymiany doświadczeń i ewentualnie budowanie wzajemnej współpracy.
W przedstawionych informacji wynika, iż poszczególne komitety narodowe mają zróżnicowane zasady działania oraz zróżnicowaną liczebność (od 10 do 50 członków). Różna jest ich aktywność w tym również różnie ulokowana w poszczególnych obszarach tematycznych (Komisjach). Najlepiej działające komitety narodowe mają swoje doroczne sympozja krajowe dedykowane dla całego środowiska lub wyłącznie dla doktorantów. Prowadzą one również swoje własne wydawnictwa. Jak z tego wynika istotnym czynnikiem determinujących skuteczna działalność jest jak zwykle dostępność środków finansowych.

Sympozjum naukowe

Sympozjum Naukowe obejmowało prezentację 1472 referatów. W ramach GASS uczestniczyło ponad 1350 osób z ponad 60 krajów z całego świata. Uczestnikami byli między innymi dwaj doktoranci z Politechniki Gdańskiej, którzy, co warto podkreślić, otrzymali granty URSI na pokrycie kosztów uczestnictwa w GASS. W Sympozjum uczestniczyło 11 osób reprezentujących polskie środowisko naukowe. Zobacz an online quote dalej. Przedstawiono 13 referatów z autorstwem lub współautorstwem przedstawicieli Polski. Przedstawione na Sympozjum referaty były w dużej części, choć nie wyłącznie, na wysokim poziomie merytorycznym obejmując swoją tematyką cały obszar zainteresowania URSI.


Sorry, the comment form is closed at this time.

   
© 2012 URSI Poland Suffusion theme by Sayontan Sinha